Brugernavn : Password :     Ny bruger     Glemt password ?
Navigation
Kundevurderinger
Baseret på 1 ratings
Det ser ud til at være en fantastisk system der er her på siden
Helle Sørensen - 18 October 2013 19:08:19
Opgaven: test
Lejebetingelser
Lejemålet

Leje Betingelser
1. lejer forpligter sig til at aflevere køretøjet tillige med alt tilbehør ( dæk, Værktøj og udstyr i øvrigt) til den station i den by, hvor køretøjet blev lejet eller på det nævnte sted. Afleveringen skal ske til det nævnte tidspunkt. . Kontrakten omfatter kun nævnte tidsrum, og kan kun forlænges af Udlejnings forretningen. Lejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Undladelse af aflevere køretøjet til aftalt tid Falder under straffelovens § 293.

2. Lejeren erklærer ved modtagelsen af køre- tøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand indenfor gældende bestemmelser. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber foretages politianmeldelse og det deponerede beløb mistes til fordel for Udlejnings forretningen.

3. Køretøjet må ikke benyttes:
a)til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte.
b)til at trække eller slæbe andet køretøj herunder påhængsvogne af enhver art.
c)til motorsportsarrangementer, på motorbane eller kørekursuset eller lign.
d)til entreprenørkørsel, eller til formål om medfører: Større mekanisk slid behov for rensning eller ekstra rengøring efter brug.
e)til kørsel udenfor fast vej eller plads.
f)af nogen person der er under påvirkning af spiritus, narkotika og medicin. Endvidere må køre- tøjet kun føres af lejeren og med- lejeren, alt under forudsætning af, at sådanne er fyldt 25 år og i besiddelse af gyldig førerbevis og påført denne lejekontrakt.

4. Lejeren / medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for på begæring, til udlejeren at betale.
a) de aftalte satser forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning.
b) ekstra afgifter for eventuel levering afhentning beregnes med 10 ,- kr. pr. km.Til udlejnings stedet såfremt udlejerens skriftlige samtykke ikke foreligger.
c) alle bøder og restomkostninger i forbindelse med parkeringsfærsel- eller andre lovovertrædelser som pålægges køretøjet, dens ejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedstid, bortset fra sådanne tilfælde hvor udlejer har skylden.
d) sådanne udgifter - herunder rime- ligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne inkassosalærer m.m. som påføres udlejer af lejeren.
e) udlejerens udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på køretøjet, dog således at lejerens ansvar, forudsat køretøjet er blevet ført i overensstemmelse med samt- lige betingelser i nærværende kontrakt, for en sådan skade er begrænset til den maksimale selvrisiko på kr. 6.000,- pr. skade.

5. Lejeren og enhver i medfør af foranstående §3 berettiget fører er forsikret ved en motor- køretøjforsikringspolice, af hvilken en genpart på begæring forevises lejeren på udlejerens hovedkontor. Lejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han/hun i øvrigt accepterer, idet bemærkes at det drejer sig om en almindelig motorkøretøjs- forsikring.
a) at skaffe navn og adresse på de implicerede parter samt eventuelle vidne
b) ikke at anerkende ansvar eller skyld.
c) Ikke at forlade køretøjet uden at der er truffet fornøden forholdsregler med hensyn til beskyttelse.
d) at telefonere til den nærmeste station selv om der kun er tale om en mindre skade, samt endvidere at tilstille udlejer udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids.

6.Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skader på enhver genstand som lejeren eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet, før eller under udlejningsperioden i henhold til denne kontrakt, eller efter køretøjets tilbagelevering til udlejeren.. Lejeren er endvidere indforstået med at holde ud- Lejeren skadesløs i tilfælde af erstatningskrav Eller omkostninger opstået i forbindelse med Sådanne tab eller skader, ligesom lejeren skal Forsvare udlejerens interesser og godtgøre ham Eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

7. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekanisk fejl ved køre- tøjet .Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når bilen ikke bruges skal den altid være aflåst.
a) Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Udlejnings forretningen. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o. lign. ikke blive refunderet.
8. Tilføjelser af eller ændringer i nærværende Kontraktbestemmelser er ugyldige med Mindre de er aftalt skriftligt.
9. Nærværende kontrakt skal fortolkes i over- ensstemmelse med dansk retspraksis og rette værneting i Århus.
10. Udlejer kan opsige kontrakten uden forudgående varsel.
11. Ved havari (dvs. teknisk drift stop) ringes til mekaniker telefonen på tlf (Oplyses ved afhentning af bil.) der herefter vil tage beslutning om det videre forløb. Følges denne procedure ikke af kunden fralægger udlejningsforretningen sig et hvert ansvar.