Brugernavn : Password :     Ny bruger     Glemt password ?
Navigation
Kundevurderinger
Baseret på 1 ratings
Det ser ud til at være en fantastisk system der er her på siden
Helle Sørensen - 18 October 2013 19:08:19
Opgaven: test
Forsikring
Forsikring

Forsikringsbetingelser for autoforsikring.( Udlejningsbil.)


Indledning : For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikrings Aftaler i det omfang denne ikke er fraveget nedens stående forsikringsbetingelser Selskabet er reaassureret for så vidt angår lovpligtig motorkøretøjsansvarsforsikring. Fællesbetingelser : § 1.Den sikrede personkreds : Forsikringen dækker forsikringstageren ( Lejer og eventuelt medlejer , der er påført i udlejningskontrakten.) § 2. Grafiskområde. Forsikringen dækker kun i Europa der dækkes ikke ansvar for transport af gods. § 3. Præmiebetaling : Præmien forfalder til betaling for forsikringsperioden samtidig med underskrift på ovenstående forsikringspolice. § 4. Forsikringen dækker ikke : A.Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, Krig, ophør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi. B. Skader opstået, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt i situationer hvor forsikringstageren ( den på biludlejningskontrakten Anført lejer/medlejer ) har ført eller ladet føre udlejningskøretøjet i strid med biludlejningskontraktens bestemmelser. C. Personskade på lejer og medlejer samt passagerer. D. Ansvar for transporteret gods. E. Kørsel uden for Europa.. § 5. Anmeldelse og besigtigelse : Ved enhver skade der omfattestaf forsikringen, skal Forsikringstageren straks give forsikringsgiveren meddelelse herom på en blanket, der kan fås hos forsikringsgiveren eller dennes repræsentant. Anmeldelsen skal indeholde så fyldig oplysninger som muligt om den indtrufne skade. Forsikringstageren må ikke uden forsikringsgiverens samtykke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation. Forsikringstageren må ikke anerkende ansvar eller skyld.

Betingelser vedrørende : ( Ansvarsforsikring.)
§ 6. Ansvarsforsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar ved hver enkel skade med indtil følgende summer ( Standard for pågældende år.) Se police kr. ved personskade . Se police Kr. ved tingskade. Beløbene reguleres hver år den 1. April i henhold til færdselslovens bestemmelser herom.
Ansvarsforsikringen dækker ikke :
A. Skader på forsikringstager / brugers ting..
B. Skader på førens person eller ting.
C. Skader på tilkoblet køretøj eller redskab.
D. Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Giveren har regres mod enhver, der efter færdselslovens § 104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed kan giveren Kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan Betegnes som grov hensynsløshed, jfr. Færdselslovens § 108, stk.2. Giveren har endvidere pligt til at gøre regres gældende, såfremt skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet uden fører i strid med de af justitsministeriets fastsatte bestemmelser, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid med bestemmelserne.

Betingelser vedrørende : ( Kaskoforsikring.)
§ 8. Betingelser vedrørende kaskoforsikring. Kaskoforsikringen omfatter kun forsikringstagerens interesse i køretøjet, medmindre andet er skriftlig aftalt med giver. Kaskoforsikringen dækker, bortset fra nedennævnte tilfælde, enhver skade, der påføres det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri. Dækningen omfatter, udover selve køretøjet, tillige fastmonteret tilbehør installeret af køretøjets ejer. Kaskoforsikringen omfatter ikke telefonanlæg såvel faste som bærbare walkie-talkie og andre sender / modtager materiel samt udstyr hertil. Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motortransition, styretøj m.v.) Sådan skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, hærværk eller under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Skader forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jfr. Forsikringsaftalelovens § 18. Skade, der måtte være indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovligt lovbefalet førerbevis eller ikke er anført på biludlejningskontrakten som lejer/medlejer. Skader opstået ved, at køretøjet er blevet ført i strid med biludlejningskontraktens bestemmelser herom. Har forsikringsgiver måtte betale en skade, der ikke er omfattet af forsikringen har selskabet regres for de afholdte udgifter Afsavnsstab erstattes ikke. Selvrisiko : Forsikringstageren har ved enhver ansvar / kaskoskade En selvrisiko på kr.8000,00 ( For det pågældende år.) Med mindre det fremgård af policens forside, at forsikringen er tegnet med et højere selvrisikobeløb. Forsikrings summen andrager max 9999 Kr. Stempelafgift 0,00 kr.

NemBiludlejning.dk
Selvrisiko ansvar kr. 8.000,- Selvrisiko kasko kr. 8.000,- liggedagsafsavn pr.dag kr.175.00,-

Der kan tegnes forsikring mod selvresiko ansvar/kasko incl. liggedagsafsavn
Se pris under booking

Med selvrisiko og afsagnforsikring får du:
* Nedsat din selvrisiko fra kr. 8000.00 til kr. 2000.00
* Ingen opkrævning for liggedage ved skade. (normalt kr. 175.00 pr. dag)